جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 12
اعضا اعضا: 1
کل کل: 13

 اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بدمینتون (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 7) کوچک کردن
اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بدمینتون (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 7)ساختمان، فضا و تسهيلات
ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ورزش ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻛﺖ و آرام اﺳﺖ. 

اردوگاه و اردوی ورزشی
اردوگاه بدمینتون مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌ و برگرفته است از:
- شعبانی مقدم، کیوان؛ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ».
- "Sports Dimensions Guide - For Playing Areas - Sport and Recreation Facilities"; Department of Sport and Recreation; Sixth edition: June 2016. 
 .
 .
 .
خلاصه‌‌ي مطالب
ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ورزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از یک راﻛﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲ‌ﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﺗﻮپ را از روي ﺗﻮر ﻋﺒﻮر دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
 زﻣﻴﻦ بدمینتون ﺑﻪ‌ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ است و ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوي ﺑﺎزي‌ﻫﺎي ﻳﻚ‌ﻧﻔﺮه و دوﻧﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده شود.
 ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻔﭙﻮش ﺗأﻳﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﺼﻮص زمین ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن، ﻳﻚ ﻛﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﻲ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ورزش ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻛﺖ و آرام اﺳﺖ؛ ﺑﻪ‌ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ورودي ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ﺟﻬﺎت ﻃﻮﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ‌شود.
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه است ﻛﻪ ورودي‌ﻫﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻨﺎري زﻣﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن را ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ.
 در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي
 .
 .
 .

1 - مقدمه
هر سال 14 میلیون کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در اردوگاه‌های عضو انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) (ACA) حضور می‌یابند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1382 شمسی (2013 میلادی)[. هم‌چنین به‌تنهایی در ایالات متحده‌ی امریکا، 14 هزار اردوگاه ارائه‌دهنده‌ی خدمات اردوی روزانه (Day Camps) و اردو با اقامت شبانه در اردوگاه (Day Camps) وجود دارد ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1383 شمسی (2014 میلادی)[.

اردوگاه‌های ورزشی مکان‌های موفقی برای آزمودن نتایج مثبت برگزاری اردوهای ورزشی بر روی کودک، نوجوان و جوان و درک رشد آنان به‌عنوان یک شرکت کننده در اردوگاه محسوب می‌شوند. در این اردوگاه‌ها ممکن است در حوزه‌های متنوعی، فرصت‌هایی برای رشد فراهم شود؛ به‌عنوان مثال می‌توان به رشد در حوزه‌های اجتماعی (Social) و احساسی (Emotional) اشاره کرد که در نتیجه‌ی رشد و پیشرفت در مهارت‌های جدید ورزشی حاصل می‌شود.

محققان در زمینه‌ی بافت و شرایط اردو و اردوگاه (Camp Context) آزمون‌هایی انجام داده‌اند و از آن به‌عنوان محیطی صحبت کرده‌اند که رشد کودکان، نوجوانان و جوانان در آن اتفاق می‌افتد ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1394 شمسی (2015 میلادی)؛ هندرسون (Henderson)، شولر (Scheuler)، بیالشکی (Bialeschki)، اسکانلین (Scanlin) و تِربِر (Thurber)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی) و تِربِر (Thurber)، اسکانلین (Scanlin)، شولر (Scheuler) و هندرسون (Henderson)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی)[.

والدین گزارش کرده‌اند که فرزندان‌شان در اردو و اردوگاه در حالی که اعتماد و عزت‌نفس به‌دست می‌آورند روحیه‌ی استقلال و مهارت‌های ایجاد رهبری و دوست‌یابی کسب می‌کنند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1384 شمسی (2005 میلادی)[.

اگرچه یافته‌هایی در مورد نتایج تجربه‌های اردویی و اردوگاهی و درک والدین از رشد فرزندان‌شان وجود دارد؛ آن‌هم در حالی که در اردو و اردوگاه حضور می‌یابند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1384 شمسی (2005 میلادی) و تِربِر (Thurber)، اسکانلین (Scanlin)، شولر (Scheuler) و هندرسون (Henderson)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی)[ پژوهش‌های بیش‌تری در مورد درک شرکت‌کنندگان در اردو و و اردوگاه و هم‌چنین رهبران آنان ضرورت دارد تا از رشدی سؤال کند که از نظر آنان سودمند است. به‌علاوه مطالعه‌های گذشته در ارتباط با اردو و اردوگاه جهت رویکرد نظری در مورد تحقیق در زمینه‌ی رشد شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه به‌کار نمی‌آید. در مطالعه‌ی حاضر از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) در مورد درک شرکت‌کنندگان در اردو و و اردوگاه و هم‌چنین رهبران آنان از رشد سودمند از نظر آنان استفاده شده است ]فیشر (Fisher) و ، لِرنِر (Lerner) و واینبِرگ (Weinberg)؛ 1379 شمسی (2000 میلادی)[؛ مصاحبه‌های مورد استفاده جهت اطلاع یافتن در زمینه‌ی این مطالعه زیرمجموعه‌ای از داده‌ها از یک مطالعه‌ی موردی (Case Study) بزرگ‌تر است که به سؤال تحقیق اشاره می‌کند: «چگونه رهبران، محیط و برنامه‌ریزی در تجربه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان (Positive Youth Development) (PYD) برای کودکان، نوجوانان و جوانان در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی تابستانی با اقامت شبانه در آن (Residential Summer Sport Camp) مشارکت می‌کنند؟» هدف از این مطالعه، بررسی درک انواع رشدی است که توسط شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی با اقامت شبانه در آن محقق می‌شود. 


 چهارچوب نظری
لِرنِر (Lerner) و دیگران در تحقیق سال 1379 شمسی (2000 میلادی)، رویکردی را به تجربه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان (Positive Youth Development) (PYD) افزودند؛ این چهارچوب شناساننده و طبقه‌بندی‌کننده‌ی نتایج مثبت تجربه‌های کودکان، نوجوانان و جوانان در زمینه‌ی کیفیت پنج ویژگی ذیل است که معادل انگلیسی آنان با حرف سی (C) آغاز می‌شود:
 - شایستگی (Competence)؛
- اعتماد (Confidence)؛
- اخلاق و شخصیت (Character)؛
- مراقبت (Caring) یا دلسوزی و شفقت (Compassion)؛
- ارتباط (Connection)
.
 

لِرنِر (Lerner) در سال 1384 شمسی (2005 میلادی) به توصیف این پنج ویژگی پرداخت:
 
- شایستگی (Competence)
یک توانایی فردی است که موفقیت‌ دانشگاهی، اجتماعی و شغلی را شامل می‌شود؛
- اعتماد (Confidence)
نظیر: همانندی و انطباق مثبت (Self- Identity) اعتقادی است که یک فرد نسبت به خود از آن برخوردار است.
- اخلاق و شخصیت (Character)
دارا بودن ارزش‌های مثبت، درست‌کاری (Integrity) و تعهد اخلاقی (Moral Commitment) توصیف می‌شود.
- یک احساس فردی از همدلی و هم‌حسی (Empathy) نسبت به دیگران در زندگی از مصادیق مراقبت (Caring) یا دلسوزی و شفقت (Compassion) است.
- ارتباط (Connection)
که شامل ارتباط‌های یک فرد با خانواده، هم‌نوعان و جامعه است ]روث (Roth) و بروکس گان (Brooks- Gunn)؛ 1382 شمسی (2003 میلادی)[. 

در این چهارچوب است که انتظار می‌رود کودکان، نوجوانان و جوانان، پنج ویژگی را کسب و در زندگی پیشرفت کنند ]روث (Roth) و بروکس گان (Brooks- Gunn)؛ 1382 شمسی (2003 میلادی)[ و در نتیجه، یک ویژگی دیگری که ششمین ویژگی به‌حساب می‌آید و معادل انگلیسی آن با حرف سی (C) آغاز می‌شود همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) و بازگشتن به جامعه (Giving Back to their Community) است [لِرنِر (Lerner)؛ سال 1379 شمسی (2000 میلادی)].


  
 روش‌شناسی 
این مطالعه‌ی مورد سودمند ]استیک (Stake)؛ 1374 شمسی (1995 میلادی)[ از موقعیت یک فراالگویانه‌ی سازاگرا یا سازنده‌گرا (Constructivist Paradigmatic) همراه با چشم‌انداز هستی‌شناختی یک نسبی‌گرا (Relativist Ontological Perspective) و چشم‌انداز معرفت‌شناختی تبادل‌گرای یک ذهن‌گرا (Subjectivist/ Transactional Epistemological Perspective) ]گوبا (Guba) و لینکلن (Lincoln)؛ 1374 شمسی (1995 میلادی) و هم‌چنین کِرِین (Krane) و بِیرد (Baird)؛ 1384 شمسی (2005 میلادی)[ است.

محل موردی برای این مطالعه، یک اردو و اردوگاه تابستانی ورزشی با اقامت شبانه در اردوگاه (Day Camps) بود؛ این اردو و اردوگاه بدین‌خاطر انتخاب شده بود که این اعتقاد وجود داشت که مثال‌هایی از رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان و فرصت‌هایی برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه برای تجربه‌ی رشد وجود دارد؛ آن‌هم در حالی که در اردو و اردوگاه حضور دارند.

مجموعاً 57 نفر در 67 مصاحبه‌ی چهره‌به‌چهره و گروه‌های تمرکز (Focus Groups) حضور یافتند. شرکت‌کنندگان در مصاحبه‌ها را مشاوران، مربیان، شرکت‌کنندگان ارشد، کاراموزان مشاوره و رهبران تشکیل می‌دادند. برای تکمیل موردکاوی‌ها، موارد مشاهده ‌‌شده به‌صورت نوشته‌های میدانی ضبط می‌شد و مستندهایی از آموزش مهارت‌های مستمر و ابتدایی برای تجزیه و تحلیل جمع‌اوری می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزاری به‌نام «اِن ویوو» (NVivo) تحقق می‌یافت.

برای آشنا شدن با داده‌ها و شناسایی مفاهیم حساس از یک رویکرد استقرایی (Inductive Approach) بهره‌برداری می‌شد ]پاتن (Patton)؛ 1381 شمسی (2002 میلادی)[. کدگذاری اولین چرخه ]مایلز (Miles)، هوبرمن (Huberman) و سالدانا (Saldana)؛ 1393 شمسی (2014 میلادی)[ تکمیل شد؛ بدین‌ترتیب سعی می‌کردند چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) را به‌عنوان چهارچوبی راهنما برای تجزیه و تحلیل قیاسی (Deductive Analysis) برگزینند. سپس کدگذاری دومین چرخه‌ی داده‌ها ]مایلز (Miles)، هوبرمن (Huberman) و سالدانا (Saldana)؛ 1393 شمسی (2014 میلادی) [با استفاده از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به‌عنوان چهارچوبی نظری با زیرموضوع مرتبط با چهارچوب پنج سی شناسایی شده تکمیل شد ] لِرنِر (Lerner) و دیگران؛ 1379 شمسی (2000 میلادی)].


  
 نتایج
بسیاری از شرکت‌کنندگان احساس می‌کردند که کودکان، نوجوانان و جوانان متحمل رشد در همه‌ی ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) شده‌اند که توسط لِرنِر (Lerner) و دیگران در تحقیق سال 1379 شمسی (2000 میلادی) توصیف شد. اما به‌هر حال بیش‌تر ویژگی‌هایی که به‌شکل معمول بحث شده است عبارت بود از:
 - ارتباط (Connection)
- اعتماد (Confidence)
.

زیرموضوع‌های ارتباط (Connection) نیز عبارت‌ بودند از:
 - ایجاد دوستان جدید برای جلسه های اردوگاهی و اردویی؛
- ایجاد دوستی‌های پایدار؛
- کمک به دیگران برای اصلاح زندگی در اردو و اردوگاه
.
 

اعتماد (Confidence) نیز با موارد ذیل ادراک می‌شود:
 - رشد در نتیجه‌ی کسب آرامش در برنامه‌های اردویی و اردوگاهی؛
- ایجاد دوستی‌های جدید از میان شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با هل دادن آنان برای خروج از منطقه‌ی امن عادت‌ها (Comfort Zone) به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال:
 - از لحاظ جسمانی
زمانی که تلاش می‌کنند فعالیت‌های جدیدی را انجام دهند؛
- از لحاظ اجتماعی
زمانی که بر دلتنگی‌های‌شان غلبه می‌کنند و به ارتباط متقابل با دیگر شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌پردازند
.
 

اعتقادها نسبت به رشد شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه بسته به شرکت‌کنندگانی که در مصاحبه شرکت می‌کنند متنوع بود:
 - رهبران بزرگسال بیش‌ترین توانایی را برای بیان مثال‌های ویژه از شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در هر ویژگی از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) نشان می‌دادند.

- این در حالی است که کاراموزان مشاوره قادر بودند تجربه‌های شخصی‌شان را از آن زمانی که به‌عنوان شرکت‌کننده در اردو و اردوگاه حضور می‌یافتند منعکس و در مورد آن بحث کنند.

- اگرچه بعضی از شرکت‌کنندگان قدیمی از اردو و اردوگاه و تجربه‌های‌شان در مشارکت در زمینه‌ی رشد شخصی‌شان سخن به‌میان می‌آوردند همه‌ی شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه قادر نبودند مثال‌هایی از تجربه‌های‌شان در زمینه‌ی رشد در محیط اردو و اردوگاه ارائه کنند؛ شاید این افراد، زمان کافی نداشته‌اند تا در مورد وقتی که در اردو و اردوگاه صرف کرده‌اند و چگونگی همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) در رشد انعکاس دهند
.

در مجموع، بسیاری از شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه، کاراموزان مشاوره و رهبران، اردو و ادوگاه را محیطی مثبت تلقی می‌کردند که در آن، کودکان، نوجوانان و جوانان در بسیاری از حوزه‌ها متحمل رشد می‌شوند. به‌علاوه بسیاری از کاراموزان مشاوره ششمین ویژگی - که معادل انگلیسی آن با حرف سی (C) آغاز می‌شود - یعنی همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) را نشان دادند؛ آن‌هم زمانی که به اردو و اردوگاه بازمی‌گردند به این امید که به اردو و اردگاه بازگردند و تأثیر مثبتی بر شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه داشته باشند؛ هم‌چنان که در زمانی که در اردو و اردوگاه حضور می‌یابند تحت‌تأثیر آنان واقع می‌شوند.


 
 بحث و استلزام‌های اردو و اردوگاه
یافته‌های این تحقیق، انواع رشدی را برجسته می‌کند که عموماً توسط کودکان، نوجوانان و جوانان درک و تجربه می‌شود که در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی تابستانی همراه با اقامت شبانه در آن حضور می‌یابند. برای مدیریت و رهبری اردو و اردوگاه و این‌که چگونه فرصت‌هایی برای شرکت‌کنندگان در آن ایجاد شود تا در هریک از ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به رشد دست یابند اظهارنظرها و ایده‌هایی مطرح شده است. فراهم آوردن اطلاعات در زمینه‌ی آموزش‌ مهارت‌های اولیه برای کارمندان اردو و اردوگاه با ملاحظه‌ی انواع رشدی که کودکان، نوجوانان و جوانان تجربه می‌کنند ممکن است در کسب ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) مشارکت داشته باشد. به‌علاوه، آموزش مهارت‌ها به کارمندان در زمینه‌ی چگونگی کاربرد عمدی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی اردو و اردوگاه و ارتباط متقابل با شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در جهت تسهیل آن فرصت‌ها برای کسب نتایج مثبت ممکن است امری سودمند باشد.

اگرچه این امر شفاف‌سازی شده است که رهبران و شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه این امر را درک کرده‌اند که در زمینه‌ی ویژگی‌های مرتبط با ارتباط (Connection) و اعتماد (Confidence) بیش‌ترین رشد را بعنوان نتیجه‌ی حضورشان در اردو و و اردوگاه متحمل شده‌اند ممکن است به پژوهش‌هایی در آینده نیاز باشد تا فرصت‌های بیش‌تری برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایجاد کند در هر یک از ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به رشد بالاتری برسند و نسبت به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه کمک، همکاری و مشارکت داشته باشند. 
 انواع اردوهای ورزشی
اردو‌ها و اردوگاه‌هاي ورزشي در سه بخش فعاليت می‌کنند:
 - آموزش؛
- برگزاري اردوهاي حرفه‌اي؛
- مسابقه‌‌هاي رسمي و تفريحي
.

در بخش آموزش، اردوها و اردوگاه‌هاي ويژه‌ي ورزشي در رشته‌هاي مختلف ورزشي نظير حوزه‌های ذیل، زمين، وسايل و تجهیزات، امكانات و مربي تخصصي را در اختيار علاقه‌مندان عمدتاً كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال قرار می‌دهند:
 - شنا؛
- شيرجه؛
- واترپولو؛
- فوتبال؛
- هاكي روي چمن؛
- واليبال؛
- بسكتبال؛
- تنيس؛
- پینگ‌پنگ؛
- دو و ميداني؛
- اسکواش؛
- اسکی روي چمن؛
- بدمینتون؛
- بولینگ و کیواسپرت؛
- بوکس؛
- بیس‌بال؛
- تیراندازی؛
- تیراندازی با کمان؛
- چوگان؛
- ژیمناستیک؛
- دوچرخه‌سواری؛
- سوارکاری؛
- شطرنج؛
- شمشیربازی؛
- قایقرانی؛
- اسکی روی آب؛
- کاراته؛
- کُشتی؛
- تكواندو؛
- نجات‌غریق؛
- ورزش‌های رزمی؛
- جودو؛
- کونگ‌فو؛
- ووشو؛
- وزنه‌برداری؛
- هندبال؛
- اسکیت؛
- کبدی؛
- بدن‌سازی و پرورش اندام؛
- گلف؛
- آمادگی جسمانی و ایروبیک؛
- و غیره
.

هم‌چنين شركت‌كنندگان در اردو و اردوگاه طي جلسه‌هاي كوتاه‌مدت روزانه، اردوهاي روزانه و همراه با اقامت در شب در زمين‌هاي اختصاصي حضور يافته و از آموزش‌هاي مربيان بهره‌مند خواهند شد.

در بخش برگزاري اردوهاي حرفه‌اي، تيم‌هاي ملي، باشگاهي، محلي و غیره با عقد قرارداد مي‌توانند از زمين و امكانات استاندارد چنين اردوگاه‌هایي استفاده کنند.

در بخش مسابقه‌‌هاي رسمي، مسابقه‌هاي تعريف شده در سطوح ملي و محلي برگزار و در بخش مسابقه‌‌هاي تفريحي، انواع فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي براي كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه‌ريزي می‌شود. 
 اهداف اردوهای ورزشی
اردوهای تخصصی ورزشی با اهداف ذیل برگزار می‌شود:
 - اهداف جسمانی (Physical)؛
- اهداف تکنیکی (Technical)؛
- اهداف تاکتیکی (Tactical)؛
- اهداف راهبردی (Strategic)؛
- اهداف ذهنی (Mental)؛
- اهداف محیطی (Environmental)؛
- سایر اهداف
.
 

در این مقاله از زمین و امکانات مورد نیاز برای برگزاری اردوی بدمینتون صحبت خواهیم کرد.


 
 زمین و امکانات مورد نیاز برای اردوی بدمینتون
در این مقاله بنا داریم از دو منبع مجزای ذیل در مورد زمین و امکانات مورد نیاز برای اردو و اردوگاه بسکتبال مطالبی ارائه کنیم:
- شعبانی مقدم، کیوان؛ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ - بسکتبال»؛
- «بدمینتون»؛ دپارتمان حاکمیت محلی و صنایع ورزشی و فرهنگی استرالیا.

 .
 .
 .

 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ - بدمینتون

مقدمه

ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ورزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از یک راﻛﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲ‌ﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﺗﻮپ را از روي ﺗﻮر ﻋﺒﻮر دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

ﺗﻮپﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻂ، ﻓﺮود ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ابعاد زمین
زﻣﻴﻦ بدمینتون ﺑﻪ‌ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ است و ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوي ﺑﺎزي‌ﻫﺎي ﻳﻚ‌ﻧﻔﺮه و دوﻧﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده شود.

اﻧﺪازه‌ی زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي بازی‌های یک و دو نفره متفاوت است (شکل 1):
- - زمین بدمینتون در ﺑﺎزي ﻳﻚ‌ﻧﻔﺮه
5/18 × 13/4 ﻣﺘﺮ
- ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ‌ی ﺑﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺣﺎﺷﻴﻪ
69/41 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
- زمین بدمینتون ﺑﺮاي ﺑﺎزي دو ﻧﻔﺮه
6/1 × 13/4 ﻣﺘﺮ
- ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ‌ی ﺑﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺣﺎﺷﻴﻪ
81/74 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ.

شکل 1 - ابعاد زمین بدمینتون.
 خطوط زمین
ﺧﻄﻮط زﻣﻴﻦ 40 ﻣﻴﻠﻲ‌ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ‌رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ زرد هستند. کفپوش زمین
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻔﭙﻮش ﺗأﻳﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺨﺼﻮص زمین ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن، ﻳﻚ ﻛﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﻲ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان ﺑﺎزي
ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﻃﺮاف ﺧﻄﻮط ﺣﺎﺷﻴﻪ‌اي زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺎﺻﻠﻪ‌اي 2 ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻦ در ﻣﺴﺎبقه‌های ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ 12 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﺎزي‌هاي ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲ 9/14 ﻣﺘﺮ است.

ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﺎل ورودي ﻳﺎ ﺟﻨﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورودي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ورزش ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻛﺖ و آرام اﺳﺖ؛ ﺑﻪ‌ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ورودي ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ﺟﻬﺎت ﻃﻮﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ‌شود.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه است ﻛﻪ ورودي‌ﻫﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻨﺎري زﻣﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن را ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ.

زﻣﻴﻦ‌ﻫﺎي ﺑﺎزي ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت دو ﻳﺎ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ هم‌جوار و در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد (شکل 2 و 3).
شکل 2 - ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان ﺑﺎزي بدمینتون.

 پایه‌ها و تورها
ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎ 1/55 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ.

ﻋﺮض ﺗﻮر 760 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻃﻮل آن 6/1 ﻣﺘﺮ است.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر در ﻣﺮﻛﺰ زﻣﻴﻦ 1/524 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع دارد و ارﺗﻔﺎع آن درﻛﻨﺎرهﻫﺎ 1/55 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ‌ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر و ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﻪ‌ی ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮد.


شکل 3 - نمونه‌ای از هم‌جواری زمین‌های ﺑﺎزي بدمینتون.


در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره، ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻼﻓﻲ در زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد.

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ، ﺣﻔﺮه‌ی ﺑﺎﻗﻴ‌ﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﻳﺪ هم‌سطح ﺑﺎ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ باشد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره، ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻼﻓﻲ در زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد.

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ، ﺣﻔﺮه‌ی ﺑﺎﻗﻴ‌ﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﻳﺪ هم‌سطح ﺑﺎ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ باشد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد (شکل 4 و 5).

شکل 4 - نمونه‌ای از پایه‌های تور متحرک در بدمینتون.

 

شکل 5 - بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮك در بدمینتون.

 توپ (شاتل) بدمینتون و آزمایش آن
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮپ (ﺷﺎﺗﻞ) (Shuttle)، ﺑﺎزﻳﻜﻦ از روي ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ، ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ آﻧﺪرﻫﻨﺪ (Under Hand) ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻣﻲ‌زﻧﺪ.

ﺗﻮپ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑﻪ‌ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺟﻬﺘﻲ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻛﻨﺎري ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺗﻮپ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪاي کم‌تر از 530 میلی‌متر و بیش‌تر از 990 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ از ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﺑﻴﺎﻳﺪ.
 

 
 ملاحظه‌های محیطی ویژه‌ی ورزشی
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺎي دﻳﺪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه‌ی ﺗﻮپ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن، ﻓﻀﺎي ﭘﺸﺖ زﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪرﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در آن ﭼﺮاغ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 1000 ﻟﻮﻛﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در روبه‌رو ﻳﺎ ﭘﺸﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎید روﺷﻨﺎﻳﻲ روز ﻳﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﭘﺸﺖ ﻳﺎ اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﺣﺬف ﺷﻮد.

 زمین‌های روباز
در زﻣﻴﻦﻫﺎي روﺑﺎز ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن، ﻃﻮل زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ 20 درﺟﻪ‌ی ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ شوند.

هم‌چنین ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. دپارتمان حاکمیت محلی و صنایع ورزشی و فرهنگی استرالیا
ابعاد زمین
زمین بدمینتون دارای طول 13/4 متر و عرض 6/1 متر است. برای بدمینتون یک‌نفره عرض زمین در 5/18 متر علامت‌گذاری شده است.

خطوطی که خطوط را مشخص می‌کنند به‌سادگی تمایزپذیر و دارای رنگ سفید یا زرد هستند. خطوط پهنا یا ضخامت 40 میلی‌متری دارند.

یک زمین بدمینتون ممکن است فقط برای بازی یک‌نفره علامت‌گذاری شده باشد. هم‌چنین خطوط مرزی پشت، خطوط سرویس بلند و پایه‌ها (Posts) یا نوارهایی از موادی هستند که بیانگر آنان‌محسوب می‌شوند و بر روی خطوط جانبی واقع شده‌اند.

طول کامل قطر یک زمین کامل 14/366 متر است (شکل 6).

 

شکل 6 - ابعاد زمین بدمینتون و خطوط آن.
 پایه‌های تور
پایه‌های تور زمین بدمینتون (Posts) دارای ارتفاع 1/55 متر از سطح زمین بازی هستند و زمانی که تور تحت فشار قرار می‌گیرد و متحمل تغییر شکل می‌شود به‌طور عمودی باقی می‌مانند.

صرف‌نظر از این‌که بدمینتون یک‌نفره یا دونفره باشد پایه‌ها بر روی خطوط کناری و دوتایی (دوبل) زمین واقع می‌شوند. پایه‌ها یا نگهدارنده‌ها نباید به آن‌طرف خطوط کناری (جانبی) زمین امتداد یابند.

ممکن است داشتن پایه‌ها در خطوط کناری (جانبی) عملی نباشد؛ در این‌صورت می‌توان از روش‌هایی برای نشان دادن موقعیت خطوط کناری (جانبی) استفاده کرد که در آن، عبور توپ از تور به‌عنوان مثال با استفاده از پایه‌های یا نوارهای نازکی به‌ضخامت (پهنای) 40 میلی‌متری به خطوط کناری (جانبی) محکم شود و به‌طور عمودی تا طناب تور بالا رود. تور
تور بدمینتون دارای عرض 760 میلی‌متری و طول 6/1 متری است.

بالای تور از سطح زمین بدمینتون 1/524 متر در مرکز زمین بدمینتون فاصله دارد و در بدمینتون دونفره 1/55 متر بالاتر از خطوط کناری (جانبی) واقع شده است.

بین بخش‌های انتهایی تور و پایه‌ها نباید شکافی وجود داشته باشد. رد صورت لزوم، عمق کامل تور در بخش‌های انتهایی به پایه‌ها محکم بسته می‌شود. منابع
- شعبانی مقدم، کیوان؛ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ».
- “Badminton”; Department of Local Government, Sport and Culture Industries; www.dsr.wa.gov.au
- Badminton World Federation’s Handbook II 2014/15 - Laws and General Competition Regulations - Section 1A - Laws of Badminton. http://www.badmintonwa.org.au/About-the-game/Rules-and-Regulations.aspx
- Sport association details
Badminton Association of Western Australia Inc.
Eugene Glazeman
Executive Officer
PO Box 39 Madeley WA 6065
Telephone 08 9409 4433
Email: bawa@badmintonwa.org.au
Website: www.badmintonwa.org.au

 .
 .
 .

مطلب قبلي | مطلب بعدي
1397/11/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود